Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en op alle gesloten overeenkomsten door MG creatief ontwerp & fotograaf respectievelijk haar rechtsopvolger.

1.2 De opdracht van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van MG creatief ontwerp & fotograaf.

1.3 Bijzondere, van MG creatief ontwerp & fotograaf haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 MG creatief ontwerp & fotograaf haar aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij MG creatief ontwerp & fotograaf dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welk het aanbod voor aanvaarding openstaat. MG creatief ontwerp & fotograaf is eerst gebonden nadat zij een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen binden MG creatief ontwerp & fotograaf slechts nadat MG creatief ontwerp & fotograaf deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de Opdrachtgever van toepassing verklaart, binden MG creatief ontwerp & fotograaf niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door MG creatief ontwerp & fotograaf zijn aanvaard.

1.6 Enkel het feit dat MG creatief ontwerp & fotograaf niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat MG creatief ontwerp & fotograaf het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.7 Opdrachtgever zal toestaan dat MG creatief ontwerp & fotograaf zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie MG creatief ontwerp & fotograaf zich o.a. kan wenden tot (semi-) overheidsinstanties of organisaties die informatie over de kredietwaardigheid van bedrijven verstrekken.

1.8 Specificatie van de te leveren diensten en producten vindt plaats in de overeenkomst en worden te goede trouw gegeven.

 

2. Uitvoering en verplichtingen van de opdracht

2.1 Offertes van MG creatief ontwerp & fotograaf zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

2.2 MG creatief ontwerp & fotograaf zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die MG creatief ontwerp & fotograaf nodig heeft.

2.4 MG creatief ontwerp & fotograaf kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van haar team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van haar team kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met MG creatief ontwerp & fotograaf plaatsvinden.

2.5 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdracht uitvoering door de Opdrachtgever of door MG creatief ontwerp & fotograaf geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

2.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MG creatief ontwerp & fotograaf haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

 

3 Tarieven en kosten van de opdracht

3.1 De hoogte van de tarieven wordt nader gespecificeerd in de overeenkomst.

3.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 Indien MG creatief ontwerp & fotograaf met Opdrachtgever voor bepaalde werkzaamheden en/of leveringen een vaste prijs c.q. aanneemsom overeenkomt, is deze berekend naar de prijs en het kostenniveau van het moment waarop de vaste prijs is gegeven. Tussentijdse prijs- en kostenstijgingen, ook die van toeleveranciers van MG creatief ontwerp & fotograaf, kunnen te allen tijde worden doorberekend.

3.4 Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften worden door MG creatief ontwerp & fotograaf aan Opdrachtgever doorberekend.

3.5 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, rentekosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

 

4 Betaling

4.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3.5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

4.2 Opdrachtgever wordt geacht verschuldigde vergoedingen als juist te hebben erkend, indien Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen zeven werkdagen na ontvangst van de factuur heeft betwist.

4.3 Indien Opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet nakomt, is Opdrachtgever terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Voorts komen dan alle kosten, zowel buitengerechtelijk als de werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van Opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de nog openstaande hoofdsom met een minimumbedrag van € 150,-. Uit het enkele feit dat MG creatief ontwerp & fotograaf zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

4.4 Indien betaling achterwege blijft, kan MG creatief ontwerp & fotograaf de uitvoering van de opdracht opschorten.

4.5 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling.

4.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

5 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

5.1 Hoewel MG creatief ontwerp & fotograaf een tijdig verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is MG creatief ontwerp & fotograaf tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht en kan MG creatief ontwerp & fotograaf verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Een dergelijke instemming kan slechts schriftelijk worden gegeven.

5.2 Wanneer MG creatief ontwerp & fotograaf instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Meerwerk en extra leveringen worden door MG creatief ontwerp & fotograaf steeds volgens de geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch MG creatief ontwerp & fotograaf behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever de door MG creatief ontwerp & fotograaf gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

5.3 Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste opgave van Opdrachtgever, worden deze extra werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van MG creatief ontwerp & fotograaf doorberekend. Onder de extra werkzaamheden als bedoeld in dit artikel vallen nadrukkelijk ook wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.

5.4 Voor zover in de overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MG creatief ontwerp & fotograaf Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

5.5 Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.

 

6 Ingang, duur en afsluiting van de opdracht

6.1 Ingang en duur van de overeenkomst worden nader gespecificeerd in de overeenkomst.

6.2 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die MG creatief ontwerp & fotograaf verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. MG creatief ontwerp & fotograaf kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

6.3 De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt MG creatief ontwerp & fotograaf niet in verzuim. Indien een wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven,

onverminderd het in artikel ‘Overmacht’ bepaalde, voor het geval MG creatief ontwerp & fotograaf door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

6.4 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag MG creatief ontwerp & fotograaf de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.5 MG creatief ontwerp & fotograaf is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende bepalingen en algemene voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.

 

 

6.6 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 7 dagen na dagtekening daarvan dient de Opdrachtgever MG creatief ontwerp & fotograaf hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

7 Tussentijdse beëindiging en ontbinding

7.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

7.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft MG creatief ontwerp & fotograaf vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht MG creatief ontwerp & fotograaf te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de opdracht.

7.3 MG creatief ontwerp & fotograaf mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. MG creatief ontwerp & fotograaf behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

7.4 Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft MG creatief ontwerp & fotograaf het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 

8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle door MG creatief ontwerp & fotograaf ontworpen en vervaardigde producties blijven het eigendom van MG creatief ontwerp & fotograaf. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van MG creatief ontwerp & fotograaf.

8.2 De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van MG creatief ontwerp & fotograaf diensten en producten te veranderen, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van MG creatief ontwerp & fotograaf.

8.4 De overeenkomst omvat geen overdracht of verplichting tot overdracht van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van MG creatief ontwerp & fotograaf aan Opdrachtgever, tenzij MG creatief ontwerp & fotograaf hier nadrukkelijk toestemming voor heeft verleend in een akte die door beide partijen is ondertekend. De overdracht gaat van kracht nadat MG creatief ontwerp & fotograaf de betaling hiervoor heeft ontvangen.

 

9 Vertrouwelijkheid

9.1 MG creatief ontwerp & fotograaf is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. MG creatief ontwerp & fotograaf zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

9.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde diensten en producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van MG creatief ontwerp & fotograaf of diens licentiegevers bevatten. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van MG creatief ontwerp & fotograaf aan derden geen mededeling doen over de aanpak van MG creatief ontwerp & fotograaf, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar diensten en producten ter beschikking stellen. Onder derden worden ook begrepen

alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de diensten en producten behoeven te gebruiken.

 

10 Overmacht

10.1 Geen van contractspartijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Er is in ieder geval sprake van overmacht in geval van ziekte, brand, blikseminslag, waterschade, werkstakingen, verlies of beschadigingen tijdens transport, storing in dataopslagen back-up faciliteiten, storing of kortsluiting in programmatuur of apparatuur en een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MG creatief ontwerp & fotograaf tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zich op overmacht beroepende contractspartij. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van: a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s); b.gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt;

10.2 Wanneer de overmachtperiode langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben contractspartijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

 

11 Aansprakelijkheid

11.1 MG creatief ontwerp & fotograaf is uitsluitend aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de schade die Opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van de aan opzet of grove schuld van MG creatief ontwerp & fotograaf te wijten tekortkomingen of onrechtmatig handelen van MG creatief ontwerp & fotograaf bij de uitvoering van de opdracht, dan wel van de personen waarvan MG creatief ontwerp & fotograaf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

11.2 De aansprakelijkheid van MG creatief ontwerp & fotograaf voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is echter in geen geval hoger dan een bedrag van € 5.000,- met dien verstande, dat indien meerdere Opdrachtgevers schade lijden als gevolg van één en dezelfde gebeurtenis de maximale schadevergoeding voor alle Opdrachtgevers samen € 5.000,- zal bedragen.

11.3 De aansprakelijkheid van MG creatief ontwerp & fotograaf voor de schade is bovendien in geen geval hoger dan het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat het bureau voor zijn werkzaamheden en leveringen in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW) over de laatste drie maanden.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever een klacht en de hieruit voortvloeiende schade binnen vijf werkdagen na het ontdekken van de schade, deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk bij MG creatief ontwerp & fotograaf meldt, zodat MG creatief ontwerp & fotograaf in staat is adequaat te reageren.

11.5 Aansprakelijkheid van MG creatief ontwerp & fotograaf voor indirecte, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.6 MG creatief ontwerp & fotograaf is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, evenals eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van MG creatief ontwerp & fotograaf of van hen, die door MG creatief ontwerp & fotograaf belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst.

11.7 Indien de opdrachtgever een opdracht door MG creatief ontwerp & fotograaf laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever MG creatief ontwerp & fotograaf voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

 

12 Slotbepalingen

12.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MG creatief ontwerp & fotograaf en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.2 Op overeenkomsten tussen MG creatief ontwerp & fotograaf en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De geschillen welke eventueel tussen MG creatief ontwerp & fotograaf0 en Opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van een door MG creatief ontwerp & fotograaf met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan eventueel het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

MG creatief ontwerp & fotograaf | juni 2020