Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop MG creative omgaat met persoonlijke gegevens en wat jou rechten zijn met betrekking tot deze gegevens en hoe je hier gebruik van kunt maken.

1. MG Creative

MG creatief ontwerper & fotograaf is een ontwerp studio voor webdesign en grafische vormgeving. Hierbij kun je denken aan het ontwerpen van huisstijlen, websites en drukwerk. Er zijn situaties waarbij MG creatief ontwerper & fotograaf persoonsgegevens op slaat. Als je hier vragen over hebt dan kun mailen naar info@mgcreatiefontwerpenfotograaf.nl

MG creative | Bizetstraat 22 | 7442 HX Nijverdal | info@mgcreatiefontwerpenfotograaf.nl | www.mg-creative.nl

2. Welke persoonsgegevens

MG creative verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • –  Voor- en achternaam
  • –  Adresgegevens
  • –  Telefoonnummer
  • –  E-mailadres
  • –  Internetbrowser en apparaat type

3. Doel van persoonsgegevens

MG creative verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • –  Het afhandelen van jouw betaling
  • –  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • –  Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • – MG creative analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod vanproducten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • – MG creative verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wijnodig hebben voor onze belastingaangifte.4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mg-creatiev.nl dan verwijderen wij deze informatie.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

MG creative neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgenkunnenhebbenvoorpersonen.Hetgaathierombesluitendiewordengenomendoorcomputerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MG creative) tussen zit.

6. Bewaarperiode

MG creative bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:
– Personalia, adres en/of correspondentiegegevens: 7 jaar voor de belastingdienst.
– Internetbrowser en apparaat type: 2 jaar voor eigen analyse websitebezoekers

7. Delen van gegevens

MG creative verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies

MG creative gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MG creatief ontwerper & fotograaf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mg-creative.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MG creatief ontwerper & fotograaf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging

MG creatief ontwerper & fotograaf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mgcreatiefontwerpenfotograaf.nl

MG creatief ontwerper & fotograaf, juni 2020